54 International Chamber Music Festival Plovdiv, 2018, Press Conference, June 7, Prof. Anastas Slavchev, Prof. Alexander Spirov, Dr. Polya Paunova-Tosheva