Prof. Nikolay Stoykov, Elissaveta Shotilova, Dr. Polya Paunova-Tosheva, 52 International Chamber Music Festival, 2016, Press Conference, May 31