Dr. Polya Paunova-Tosheva, Elissaveta Shotilova, Dimitar Malashinov, 52 International Chamber Music Festival, 2016, Press Conference, May 31