Dimitar Malashinov, Prof. Anastas Slavchev, Neli Popova-Koeva, Prof. Alexsandar Spirov, 52 International Chamber Music Festival, 2016, Press Conference, May 31