Dimitar Malashinov, Prof. Anastas Slavchev, Elissaveta Shotilova, Prof. Dora Slavcheva, 52 International Chamber Music Festival, 2016, Press Conference, May 31