54 International Chamber Music Festival Plovdiv, 2018, Press Conference, June 7, Dimitar Malashinov, Prof. Anastas Slavchev, Dr. Polya Paunova-Tosheva