Dimitar Malashinov, Prof. Aleksandar Spirov, Dr. Polya Paunova-Tosheva, Anthony Fournier, Jansen Ryser, Prof. Dora Slavcheva, Prof. Anastas Slavchev, 53 International Chamber Music Festival, 2017, Concert June 16