Статут

СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНАТА МУЗИКА – ПЛОВДИВ

І. Общи положения

Чл.1. Международният фестивал на камерната музика – Пловдив се организира и провежда ежегодно от Община Пловдив под патронажа на Кмета.

Чл.2. Той се реализира със съдействието на Министерството на културата и Областната управа, в партньорство с медиите.

Чл.3. Фестивалът си сътрудничи с национални и международни музикални фестивали в София, Русе, Варна, Стара Загора и др.

Чл.4. Фестивалът има свой запазен знак, печат, бланка и няма конкурсен характер.

Чл.5. Със заповед на Кмета на Община Пловдив се създава за определен срок координационен съвет като консултативен орган, подпомагащ художественотворческата дейност на Фестивала.Той се оглавява от началника на отдел”Култура” при Общината. В неговия състав могат да бъдат включени представители на Министерство на културата, както и изявени музиканти.

Чл.5.1. Оперативната координационна дейност се възлага на отдел ”Култура” при Общината.

ІІ. Същност и цели

Чл.6. В изпълнение на своите художественотворчески задачи Международният фестивал на камерната музика – Пловдив  има за цел:

  • да поддържа позициите и присъствието си в националния и международния културен календар и с характера на проявите да утвърждава авторитета и достойното си място в културния живот на страната, допринасяйки за неговото обогатяване;
  • да издига и утвърждава чрез художествени изяви престижа на българското камерно музикално изкуство;
  • да запази позициите и утвърждава традициите на музикалния камерен жанр с неговата специфика и аудитория в културният и обществен живот;
  • да популяризира творчеството и постиженията на музикално-изпълнителското изкуство и да стимулира изявите на солисти и ансамбли, чрез изпълняващи се произведения на камерното музикално изкуство;
  • да приобщава аудиторията чрез въздействащата сила и възможностите на музикалното изкуство към непреходните по своята същност образци на камерната музика от всички стилове и епохи.

Чл.7. Фестивалът цели да стимулира контакти между изпълнители, творци, спонсори, меценати, дарители и др.

Чл.7.1. С изявите си спомага развитието на културния туризъм в град Пловдив и региона.

ІІІ. Периодика

Чл.8. Фестивалът се провежда ежегодно в периода от 10 до 20 юни, а датите и броят на фестивалните изяви, които следва да не са повече от 5 до 7 прояви, се определят от организаторите.

ІV. Място на провеждане

Чл.9. Етнографски музей в Старинен Пловдив, Република България.

Чл.9.1. В отделни случаи и главно при гастрол на именити изпълнители някои от фестивалните прояви могат да се пренасочват и към други зали в града.

V. Селекция

Чл.10. Селекцията за участието във фестивалната програма се извършва съобразно възможностите на организаторите.

Чл.10.1. Във фестивалната програма се включват за участие солисти и състави с доказани художественотворчески постижения, завоювани награди и отличия, като приоритетно място се отрежда на тези, определени за участие в музикалните фестивали в София, Варна, Русе и Стара Загора.

Чл.10.2. При селекцията организаторите се съобразяват с атрактивната ориентация на репертоарната програма, времетраенето на музикалните пиеси, числения състав на участниците, процентно участие на програмата на камерни произведения от български композитори и др.

VІ. Условия за участие

Чл.11. Във фестивала могат да участват български и чуждестранни професионалисти артисти и камерни ансамбли, без възрастови ограничения. 

Чл.11.1.Участието във фестивала е доброволно.

Чл.11.2. Организаторите ползват възможностите за копродуциране с други български и чуждестранни музикални форуми и състави, както и възможностите за интегрирани форми на участия, които са в интерес на фестивала.

VІІ. Организация и координация

Чл.12. Организаторите:

  • разработват и обсъждат програмата на фестивала, заявените участия от български и чуждестранни солисти и ансамбли, както и всички свързани с това въпроси, касаещи художествените параметри на програмата и гарантиращи високото художествено равнище на Фестивала;
  • подготвят мениджърски план за цялостната организацията на Фестивала;
  • разработват маркетингова стратегия за дейността чрез реклама, връзки с обществеността, проучвания на аудиторията и т.н.;
  • решават всички въпроси и възникнали проблеми от организационен, финансов и битов характер.

Чл.12.1. Мениджърският план и програмата на Фестивала се утвърждават от ресорния зам.кмет на Община Пловдив.

Чл.12.2. Организаторите създават и поддържат партньорства с творчески съюзи и организации, образователни институции по изкуствата, с други фестивали и сродни организации от страната и чужбина.

Чл.12.3. Поддържат трайни взаимоотношения с изявени творци, изпълнители и състави в областта на камерната музика от страната и чужбина.

Чл.12.4. Анализират и отчитат резултатите от текущия фестивал и разработват стратегия за следващото му издание.

Чл.12.5. Имат право да възлагат реализацията на фестивала на сдружения, фондации или други фирми и организации, съобразено с разпоредбите на Закона за малки обществени поръчки.

VІІІ. Финансиране

Чл.13. Фестивалът се финансира от Община Пловдив и Министерство на културата.

Чл.13.1. Разходите за организиране и провеждане на фестивала са за сметка на организаторите.

Чл.13.2. Фестивалът може да се финансира и от спонсори, меценати, дарители и от други източници за финансово подпомагане.

Чл.13.2. Финансовите условия за участие на артистите и пребиваването им по време на фестивала се определят от организаторите.

Чл.13.3. Те включват размера на хонорарите, разходите за пътни, дневни, хотелски, здравно осигуряване и др.

ІХ. Други условия

Чл.14. Освен концерти, фестивалната програма може да включва и други съпътстващи форми на изяви: майсторски класове, срещи, курсове, семинари, конференции, дискусии, самостоятелни рецитали и концерти, изложби, прожекции, промоции на аудиовизуални продукти, книги и др. в областта на камерната музиката и другите изкуства.

Чл.15. Организаторите имат право за цялостно или частично заснемане на аудиовизуални произведения, за тяхното създаване, издаване и разпространение, както и за използването им за рекламна цел. Други организации и медии имат право да заснемат и излъчват фестивални прояви само с разрешение на Община Пловдив.

Чл.16. Фестивалът е член на Асоциацията на националните музикални фестивали и следва да бъде равноправен член на Европейската музикална асоциация – EFA.

Чл. 17. Статутът влиза в сила от датата на утвърждаването му от заместник-кмета по културата на Община Пловдив.

Изготвянето на Статута на Международния фестивал на камерната музика – Пловдив е съобразено със Закона за закрила и развитие на културата, Закона за меценатството и други нормативни актове.

Утвърден 2009 година.

Реклами